Algemene voorwaarden CTS
september 2022

A. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 Definities
1.1 Onder “Algemene voorwaarden” wordt verstaan: deze algemene voorwaarden behorende tot Cornelese Technical Systems.

1.2 Onder “diensten” wordt verstaan: activiteiten en/of werkzaamheden, geleverd door of namens Cornelese Technical Systems.

1.3 Onder “Opdrachtgever” wordt verstaan: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Cornelese Technical Systems in contract treedt, een overeenkomst met Cornelese Technical Systems sluit, een aanbod daartoe heeft ontvangen, een verzoek tot het uitbrengen van een offerte heeft gedaan, één of meerdere producten wenst te kopen of koopt van Cornelese Technical Systems en/of aan wie Cornelese Technical Systems producten ter beschikking heeft gesteld op grond van levering onder eigendomsvoorbehoud. Behalve deze ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel.

1.4 Onder “zaken” wordt verstaan: alle door Cornelese Technical Systems te leveren en/of geleverde zaken inclusief maar niet gelimiteerd tot apparatuur en software.

1.5 Onder “Overeenkomst” wordt verstaan: iedere schriftelijke overeenkomst met betrekking tot het leveren van roerende zaken en/of het verrichten van diensten door Cornelese Technical Systems aan Opdrachtgever en alle andere verbintenissen met Cornelese Technical Systems.

1.6 Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief of per e-mail.

1.7 Onder “Partijen” wordt verstaan: Cornelese Technical Systems en Opdrachtgever gezamenlijk.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Partijen zullen in dat geval in overleg treden betreffende een nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.2 Partijen zullen vertrouwelijkheid betrachten ten aanzien van alle informatie die zij van de andere partij verkrijgt en waarvan zij uit de aard van de informatie het vertrouwelijke karakter kan opmaken.

2.3 De titels zijn slechts bedoeld als hulpmiddel en hebben geen betekenis voor de interpretatie van de artikelen.

2.4 Iedere bepaling die naar haar aard bedoeld is om te blijven voortduren na de Overeenkomst, inclusief maar niet gelimiteerd tot de bepaling omtrent intellectueel eigendom en geheimhouding, zal blijven voortduren.

Artikel 3 Toepasselijkheid
3.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Partijen en op alle daartoe strekkende onderhandelingen, offertes, aanbiedingen en opdrachten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

3.2 Indien Cornelese Technical Systems apparatuur, software of diensten van derden aan Opdrachtgever levert, zullen de algemene voorwaarden van die derden van toepassing zijn. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze algemene voorwaarden kunnen opgevraagd worden bij Cornelese Technical Systems. Indien deze om welke reden dan ook buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Algemene voorwaarden.

3.3 De meest recente versie van deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing.

3.4 De algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Door het aangaan van een Overeenkomst met Cornelese Technical Systems aanvaardt Opdrachtgever dat diens algemene voorwaarden niet toepasselijk zijn.

3.5 Op van deze Algemene Voorwaarden afwijkende voorwaarden kan door Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze voorwaarden door Cornelese Technical Systems schriftelijk zijn aanvaard.

3.6 Cornelese Technical Systems is te allen tijde gerechtigd de Algemene voorwaarden te wijzigingen. Een wijziging treedt veertien (14) kalenderdagen na bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn vereist is. Een wijziging van de Algemene voorwaarden geldt ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten waarop de Algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

3.7 Bij tegenstrijdigheid tussen een door partijen overeengekomen schriftelijke Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden, prevaleert de schriftelijke Overeenkomst.

3.8 Een Opdrachtgever met wie eenmaal onder deze Algemene voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden op de daaropvolgende onderhandelingen en overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Cornelese Technical Systems.

Artikel 4 Prijzen
4.1 Vermelding door Cornelese Technical Systems van prijzen is onder voorbehoud van prijswijzigingen. Indien zich prijsverhogende omstandigheden voordoen na opdrachtbevestiging is Cornelese Technical Systems gerechtigd de overeenkomen prijs met de Opdrachtgever aan te passen, ongeacht of de wijziging voor Cornelese Technical Systems voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

4.2 Indien er sprake is van een prijsverhoging door Cornelese Technical Systems, dan is ontbinding door Opdrachtgever alleen toegestaan als er sprake is van een verhoging van meer dan 15%. Opdrachtgever dient uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na in kennis stelling van de prijsverhoging de Overeenkomst schriftelijk ontbindt tegen de datum waarop de prijswijziging in zou gaan.

4.3 Door Cornelese Technical Systems overeengekomen prijzen zijn in euro’s exclusief BTW. De prijzen gelden slechts bij levering op de voor Cornelese Technical Systems bekende locatie en zijn exclusief kosten van verpakking, verzending, verzekering, vervoer, order handeling en installatie, tenzij anders overeengekomen.

4.4 De prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de normale werktijden en werkdagen. Werkzaamheden die buiten deze tijden en/of dagen vallen zullen verrekend worden aan de hand van de vastgelegde tarieven.

4.5 Voorcalculaties en begrotingen afgegeven door Cornelese Technical Systems hebben slechts een indicatief karakter, tenzij door Cornelese Technical Systems schriftelijk anders kenbaar is gemaakt. Aan een door Cornelese Technical Systems afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door Opdrachtgever nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend.

4.6 Indien Cornelese Technical Systems verpakking, verzending, verzekering en/of installatie op zich heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs overeengekomen is, is Cornelese Technical Systems gerechtigd Opdrachtgever daarvoor de gebruikelijke/werkelijke kosten in rekening te brengen.

4.7 Cornelese Technical Systems heeft het recht verhoging van de brutoprijzen door leverancier of verhoging van andere kostprijsverhogende factoren door te berekenen aan Opdrachtgever, dit betreft maar is niet gelimiteerd tot invoer- of uitvoerrechten, wisselkoers, belasting etc.

4.8 De relevante gegevens uit de administratie of systemen van Cornelese Technical Systems betreffende verrichte prestaties en de daarvoor verschuldigde bedragen leveren volledig bewijs op, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.

4.9 Type- en zetfouten zijn te allen tijde voorbehouden.

Artikel 5 Aanbiedingen
5.1 De door Cornelese Technical Systems gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Deze kunnen te allen tijde door Cornelese Technical Systems worden herroepen. Dit kan tevens indien betreffende aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding bevat.

5.2 De inhoud van aanbiedingsdocumenten is niet bindend.

5.3 Informatie uit aanbiedingsdocumenten is vertrouwelijk en mag niet aan derden bekend gemaakt worden.

Artikel 6 Afname
6.1 Indien er niet overeengekomen is binnen welke termijn Opdrachtgever dient af te nemen, zal Opdrachtgever binnen vijf (5) werkdagen nadat de zaken gereed staan verplicht zijn om deze af te nemen. Bij niet-afname zal Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn. Opdrachtgever is in dat geval verplicht alle onkosten en/of verliezen van Cornelese Technical Systems die voortvloeien uit de niet-afname te vergoeden. Cornelese Technical Systems is gerechtigd de zaken te factureren, Opdrachtgever is gehouden om tot betaling van de betreffende factuur over te gaan.

Artikel 7 Levering 
7.1 Leveringstijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van deze levertijden geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

7.2 Cornelese Technical Systems is niet gebonden aan een uiterste leveringstermijn die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Cornelese Technical Systems kan haar verplichtingen in dit geval opschorten. Overmacht is inclusief maar niet gelimiteerd tot het niet tijdig leveren van zaken door derden aan Cornelese Technical Systems, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoringen en algemene vervoersproblemen.

7.3 De door Cornelese Technical Systems te leveren zaken, gelden als geleverd zodra zij voor verzending naar of ten behoeve van Opdrachtgever, het kantoor van Cornelese Technical Systems of de door Cornelese Technical Systems ingeschakelde derden hebben verlaten. Indien Opdrachtgever de zaken niet op het afgesproken tijdstip kan of wenst te ontvangen, geldt zij als geleverd op het moment dat zij het kantoor zouden hebben verlaten indien aan de zijde van Opdrachtgever geen beletsel zou hebben bestaan. In een dergelijk geval is Cornelese Technical Systems gerechtigd een en ander op kosten van Opdrachtgever op te slaan.

7.4 Cornelese Technical Systems heeft recht om in gedeelten te leveren. Iedere deellevering wordt als zelfstandige levering aangemerkt.

7.5 Indien Cornelese Technical Systems voor vervoer van de zaken zorg draagt naar plaats van aflevering, geldt het volgende:
– Zaken worden in beginsel afgeleverd op de plaats waar het bedrijf van de Opdrachtgever gevestigd is en binnen de voor Cornelese Technical Systems gebruikelijke werktijden;
– Opdrachtgever is gehouden direct bij aflevering de zaken te controleren op mankementen. Transportschade dient Opdrachtgever direct bij aflevering aan de vervoerder te melden;

Artikel 8 Risico-overgang
8.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden die geleverd of gebruikt worden, gaat over op de Opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Opdrachtgever of hulppersoon van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 9 Medewerkings- en informatieverplichting
9.1 Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Cornelese Technical Systems mogelijk te maken zal Opdrachtgever Cornelese Technical Systems tijdig alle nuttige, nodige en wenselijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Opdrachtgever staat in voor de volledigheid, juistheid en tijdigheid van deze informatie.

Opdrachtgever is gehouden wijzigingen in de aan Cornelese Technical Systems verstrekte gegevens onverwijld schriftelijk aan Cornelese Technical Systems mede te delen.

9.2 Indien Opdrachtgever de voor de uitvoering van de Overeenkomst door Cornelese Technical Systems nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, licenties / goedkeuringen, materialen of medewerkers, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Cornelese Technical Systems stelt of op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Cornelese Technical Systems het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Cornelese Technical Systems tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

9.3 Opdrachtgever draagt het risico van de selectie van de door Cornelese Technical Systems te leveren zaken en/of diensten.

9.4 Opdrachtgever is bevoegd om apparatuur en systemen welke niet door Cornelese Technical Systems geleverd is/zijn op de aan Opdrachtgever verkochte apparatuur aan te sluiten en daarop niet door Cornelese Technical Systems geleverde programmatuur te installeren. Cornelese Technical Systems zal medewerking verlenen aan het werkend krijgen en houden van deze zaken. De kosten van verlenen van deze medewerking, waaronder het onderzoeken en verhelpen van storingen zijn voor rekening van Opdrachtgever.

9.5 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheer van de door Cornelese Technical Systems geleverde zaken, waaronder controle van de instellingen. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan, toezicht op en het gebruik door de gebruikers.

9.6 Opdrachtgever dient kosteloos zorg te dragen voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten op locatie, zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten dienen te voldoen aan alle (wettelijk) geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever vrijwaart Cornelese Technical Systems voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Cornelese Technical Systems, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie. De binnen de organisatie geldende huis- en beveiligingsregels zullen door Opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden aan Cornelese Technical Systems kenbaar gemaakt worden.

9.7 Het door Opdrachtgever opgegeven adres zal door Cornelese Technical Systems als zodanig beschouwd worden totdat aan haar een nieuw adres is medegedeeld en de wijziging door Cornelese Technical Systems is bevestigd. Alle schade als gevolg van het niet volgen van deze bepaling, komt voor rekening van Opdrachtgever.

9.8 Vertragingen, gevolgen, risico’s en kosten als gevolg van het niet (tijdig) en/of ondeugdelijk nakomen door Opdrachtgever van de in dit artikel genoemde verplichtingen, komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 10 Inspectieplicht
10.1 Al de door Cornelese Technical Systems geleverde zaken/diensten zullen door Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen, binnen zeven (7) kalenderdagen na aflevering worden beoordeeld. Indien Opdrachtgever meent dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de Overeenkomst, dient de Opdrachtgever dit onmiddellijk schriftelijk aan Cornelese Technical Systems mede te delen onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Klachten omtrent aantallen, soorten en de verpakking van zaken dienen door Opdrachtgever direct op het vervoersdocument of de afleveringsbon te worden vermeld. Indien dit niet wordt gedaan zal het recht op klagen hieromtrent vervallen.

10.2 Gebreken waarvan Opdrachtgever kan aantonen dat deze niet binnen zeven (7) kalenderdagen ontdekt konden worden, dienen zeven (7) kalenderdagen nadat zij redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan Cornelese Technical Systems te worden medegedeeld, maar in geen geval later dan zes (6) maanden na ontvangst van de zaken.

10.3 In de onder lid 1 en 2 vermelde schriftelijke mededeling dient Opdrachtgever te vermelden welke zaken/diensten het betreft, wanneer desbetreffende is aangekocht en de aard van de tekortkoming.

10.4 Na het constateren van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht onmiddellijk het redelijkerwijs mogelijke te doen en laten ter voorkoming van (verdere) schade.

10.5 Ingebruikneming van de zaken en/of doorverkoop geldt als acceptatie door Opdrachtgever.

10.6 In geval van een klacht is Opdrachtgever verplicht de zaken waarover hij klaagt ter beschikking aan Cornelese Technical Systems te stellen voor nader onderzoek. Opdrachtgever is bovendien verplicht ook anderszins zijn medewerking aan een eventueel onderzoek naar de zaken door Cornelese Technical Systems te verlenen.

10.7 Een klacht geeft Opdrachtgever niet het recht (betalings)verplichtingen jegens Cornelese Technical Systems op te schorten en/of zich op verrekening te beroepen.

Artikel 11 Overmacht
11.1 In geval van overmacht wordt de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen door de desbetreffende partij geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat Partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake zijn gehouden.

11.2 De op overmacht beroepende partij stelt de andere partij onverwijld op de hoogte onder vermelding van de reden van de overmachtssituatie.

11.3 Overmacht ontstaat indien een partij verhinderd is haar verplichtingen in de Overeenkomst na te komen als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt.

11.4 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil onafhankelijke onvoorzienbare omstandigheid. Dit is inclusief maar niet gelimiteerd tot leveranciers van Cornelese Technical Systems welke niet of niet (tijdig) voldoen aan hun verplichtingen, bedrijfsstoringen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen en/of zaken, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van energie, vertragingen of belemmeringen in transport, defecte of storende telefoonlijnen en internetlijnen, inbraak, infecties van ICT-systemen door onbekende computervirussen welke niet zijn te definiëren en identificeren door antivirusprogramma’s en firewalls, legale maar niet juist werkende software of hardware. Opdrachtgever is bewust van en accepteert het feit dat Cornelese Technical Systems geen beschikkingsmacht heeft over fabrikanten, producenten en toeleveranciers, enig doen en nalaten door deze derden kan derhalve niet aan Cornelese Technical Systems worden toegerekend.

11.5 Indien de overmacht een duur heeft van zestig (60) kalenderdagen of langer, zijn Partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of ten dele schriftelijk te beëindigen, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Het reeds door Cornelese Technical Systems gepresteerde dient naar rato door Opdrachtgever te worden afgerekend.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
12.1 Cornelese Technical Systems behoudt zich de eigendommen van de geleverde zaken voor totdat Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Cornelese Technical Systems. De goederenrechtelijke gevolgen van eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming indien dat recht ter zake voor Cornelese Technical Systems gunstigere bepalingen bevat.

12.2 Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig te bewaren. Tevens is Opdrachtgever verplicht deze zaken te verzekeren tegen alle mogelijke risico’s inclusief maar niet gelimiteerd tot brandschade, waterschade en diefstal. Indien vaststaat dat Opdrachtgever niet aan deze verplichting heeft voldaan, is Cornelese Technical Systems gerechtigd de zaken terug te nemen of op kosten van Opdrachtgever te verzekeren. Opdrachtgever is verplicht alle aanspraken van Opdrachtgever op diens verzekeraars hieruit voortvloeiend aan Cornelese Technical Systems te verpanden.

12.3 Cornelese Technical Systems is gerechtigd om, indien Opdrachtgever met nakoming van de betalingsverplichting in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert dan wel naar het oordeel van Cornelese Technical Systems betaling van de openstaande facturen onzeker is, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde en nog bij Opdrachtgever aanwezige zaken terug te nemen. Opdrachtgever is verplicht in voorkomend geval de beslag leggende deurwaarder en de curator in zijn faillissement onverwijld van het eigendomsvoorbehoud van Cornelese Technical Systems in kennis te stellen. Tevens zal Opdrachtgever Cornelese Technical Systems binnen 24 uur op de hoogte stellen van de situatie.

12.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken aan derden te verkopen of feitelijk af te leveren.

12.5 Opdrachtgever verleent middels acceptatie van de Algemene voorwaarden onherroepelijk machtiging aan Cornelese Technical Systems om bij nalatigheid de geleverde onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken terug te nemen en de plaats waar de geleverde zaken zich bevinden te betreden, onverminderd het recht op vergoeding van de door haar geleden schade.

Artikel 13 Betalingen
13.1 Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtgever is gehouden binnen deze termijn de factuur op juistheid te controleren. Indien Opdrachtgever de juistheid van (een gedeelte van) een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot tijdige betaling. Betwisting van een factuur dient schriftelijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum bij Cornelese Technical Systems worden aangegeven. Wordt deze termijn niet in acht genomen, dan is Opdrachtgever gebonden aan het factuurbedrag.

13.2 Cornelese Technical Systems heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen. Zolang die zekerheid niet door Opdrachtgever kan worden gesteld kan Cornelese Technical Systems levering opschorten. Bij weigering heeft Cornelese Technical Systems het recht de Overeenkomst te ontbinden. De Opdrachtgever zal Cornelese Technical Systems dan volledig schadeloosstellen.

13.3 Indien Cornelese Technical Systems gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, ongeacht door welke omstandigheid, is Cornelese Technical Systems gerechtigd de geleverde zaken/verrichte diensten afzonderlijk en tussentijds te factureren. Opdrachtgever is verplicht deze facturen te voldoen.

13.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever, onmiddellijk zonder enige verdere ingebrekestelling of aanmaning noodzakelijk is, de wettelijke handelsrente op grond van artikel 6:119a BW verschuldigd over het factuurbedrag. Indien betaling na aanmaning en ingebrekestelling uitblijft, kan Cornelese Technical Systems de vordering uit handen geven, de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. Een en ander onverminderd het recht van Cornelese Technical Systems op nakoming of ontbinding, eventueel met het recht op schadevergoeding.

13.5 Indien Opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

13.6 Voor de door Cornelese Technical Systems verrichte diensten en/of geleverde zaken en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen, leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Cornelese Technical Systems volledig bewijs op, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.

13.7 Verschuldigde bedragen worden door Opdrachtgever betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities.

13.8 Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en vrijwaring
14.1 In alle gevallen waarin Cornelese Technical Systems gehouden is tot betaling van vergoeding van schade, ongeacht de wettelijke grondslag, zal deze beperkt zijn tot vergoeding van het bedrag dat in het desbetreffende geval daadwerkelijk onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Cornelese Technical Systems wordt uitgekeerd. Indien de verzekering niet of slechts gedeeltelijk uitbetaald is het uit te keren schadebedrag beperkt tot de directe schade met een maximaal bedrag van de voor de Overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW. In geen geval zal de vergoeding meer bedragen dan de waarde van de opdracht.

14.2 Iedere aansprakelijkheid van Cornelese Technical Systems voor enige vorm van indirecte schade is uitgesloten inclusief maar niet gelimiteerd tot gevolgschade, gederfde omzet, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie schade door leegloop personeel, schade door verlies van gegevens en data, reputatieschade, schade als gevolg van vertragingen en gemiste besparingen.

14.3 Alle aanspraken op schadevergoeding tegen Cornelese Technical Systems vervallen één (1) jaar na de dag waarop de vordering ontstaan is.

14.4 Voor zover de activiteiten van Cornelese Technical Systems afhankelijk zijn van de medewerking, diensten en leveranciers van derden die niet door van Cornelese Technical Systems ingehuurd zijn, kan Cornelese Technical Systems op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties.

14.5 Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen de beschikbaarheid van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel gebruik, bewerking of verbetering en Opdrachtgever vrijwaart Cornelese Technical Systems tegen alle vorderingen van derden indien deze voorvloeien uit of verband hebben met het handelen of nalaten van Opdrachtgever op dit gebied.

14.6 Cornelese Technical Systems aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door haar verstrekte programmatuur op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeld of bestemd, noch indien de door haar verstrekte programmatuur door Opdrachtgever of door derden is gewijzigd of aangevuld.

14.7 Aansprakelijkheid van Cornelese Technical Systems is uitgesloten voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtgever.

14.8 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste keuze van de zaken, de geschiktheid van een zaak voor de bedoelde doeleinden en voor de gekozen faciliteiten, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van Cornelese Technical Systems staan. Cornelese Technical Systems is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van faciliteiten, tenzij Opdrachtgever bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Cornelese Technical Systems.

14.9 Aansprakelijkheid van Cornelese Technical Systems ontstaat slechts indien Opdrachtgever Cornelese Technical Systems deugdelijk en onverwijld schriftelijk op de hoogte stelt met een ingebrekestelling, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming. De ingebrekestelling dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

14.10 Deze aansprakelijkheidsregelingen gelden niet indien en voor zover deze in strijd zijn met dwingend recht.

Artikel 15 Garantie
15.1 Indien Opdrachtgever een beroep wenst te doen op garantie, zal hij het gestelde onder artikel 10 in acht moeten nemen. De in dit artikel genoemde garantie houdt in dat ontbrekende zaken alsnog geleverd worden, gebrekkige zaken of onderdelen daarvan worden vervangen/gerepareerd, dan wel worden teruggenomen.

15.2 De garantie is niet van toepassing indien de gebreken een gevolg zijn van:
– normale slijtage;
– onjuist, onzorgvuldig en ondeskundig gebruik;
– van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade;
– installatie, montage, wijziging of reparatie door derden welke niet ingeschakeld zijn door Cornelese Technical Systems.

15.3 Cornelese Technical Systems staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van haar zaken; de feitelijke levensduur kan nimmer worden gegarandeerd.

15.4 Cornelese Technical Systems staat er niet voor in dat de aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken en programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. Cornelese Technical Systems zal zich ervoor inspannen de zaken en programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het desbetreffende gebrek door klant gedetailleerd omschreven schriftelijk binnen zeven (7) dagen bij Cornelese Technical Systems na ontdekking is gemeld.

15.5 Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door Cornelese Technical Systems in rekening worden gebracht.

15.6 Cornelese Technical Systems is nimmer gehouden tot herstel van de verminkte of verloren gegane gegevens als gevolg van storingen en/of onderhoud.

15.7 De garantie op reparatie bedraagt dertig (30) dagen.

15.8 Cornelese Technical Systems heeft altijd de mogelijkheid om te kiezen voor vergoeding van het factuurbedrag.

Artikel 16 Ontbinding
16.1 Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst of de Algemene voorwaarden. Hiervoor is een ingebrekestelling vereist waarin volledig en gedetailleerd is omschreven waarom er sprake is van een tekortkoming in de nakoming, de desbetreffende partij dient in de gelegenheid te worden gesteld om adequaat te reageren.

16.2 Cornelese Technical Systems kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk, schriftelijk opzeggen en al haar verplichtingen van haar gelieerde dochter- of zustervennootschappen volledig kunnen opschorten en/of verrekenen met vorderingen van Opdrachtgever of de aan haar gelieerde dochter- en zustervennootschappen indien:
– er sprake is van een onherroepelijke uitspraak van het faillissement van Opdrachtgever;
– er sprake is van (een aanvraag tot) surseance van betaling of faillietverklaring van Opdrachtgever;
– Opdrachtgever door beslag of anderszins beschikkingsonbevoegde en/of handelingsonbekwaam wordt;
– indien aan Cornelese Technical Systems is gebleken dat Opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is.

16.3 Na ontbinding op grond van het onder artikel 16.1 en 16.2 genoemde, is Cornelese Technical Systems gerechtigd de geleverde onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken, zo nodig na demonteren, terug te nemen. Opdrachtgever zal hiertoe alle medewerking verlenen en Cornelese Technical Systems machtigen de ruimten waar de zaken zich bevinden te betreden teneinde haar in het bezit te stellen van deze zaken.

16.4 Indien Opdrachtgever op het moment van ontbinding reeds prestaties heeft ontvangen, zullen deze en daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Opdrachtgever kan bewijzen dat Cornelese Technical Systems ten aanzien van het deel van die prestaties in verzuim is.

16.5 Indien één der partijen de Overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming in de nakoming, kan de Overeenkomst enkel beëindigd worden met wederzijds goedvinden. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 17 Verwerking persoonsgegevens
17.1 Voor zover er verwerking van persoonsgegevens aan de orde is, zal Cornelese Technical Systems deze persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke en geldende privacywetgeving.

17.2 Opdrachtgever garandeert dat alle persoonsgegevens die zij aanlevert, door Cornelese Technical Systems verwerkt mogen worden voor de beoogde doelen. Bij schending zal Opdrachtgever Cornelese Technical Systems volledig vrijwaren van enige vordering en aansprakelijkheid tegenover derden.

Artikel 18 Intellectuele eigendom
18.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door Cornelese Technical Systems geleverde zaken, zullen uitsluitend eigendom zijn van Cornelese Technical Systems of de betreffende rechthebbende derde. Geen enkele Overeenkomst tussen Cornelese Technical Systems en Opdrachtgever houdt overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht in, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

18.2 Opdrachtgever verbindt zich intellectuele eigendomsrechten op geen enkele wijze te schenden of aan te tasten.

18.3 Cornelese Technical Systems staat ervoor in dat de geleverde zaken geen inbreuk op of schending van enig recht van derden vormt.

18.4 Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te voldoen aan de (licentie)voorwaarden die verbonden zijn aan de geleverde software.

18.5 Opdrachtgever dient iedere handeling na te laten die een inbreuk kan betekenen op een intellectueel eigendom of licentie. Opdrachtgever vrijwaart Cornelese Technical Systems volledig tegen alle vorderingen en aansprakelijkheden die het gevolg zijn van een schending door Opdrachtgever.

Artikel 19 Annulering
19.1 Cornelese Technical Systems is op geen enkele wijze verplicht tot instemming met een annuleringsverzoek, Cornelese Technical Systems zal deze echter wel welwillend overwegen. Enkel een schriftelijk verzoek tot annulering zal door Cornelese Technical Systems in behandeling worden genomen.

19.2 Indien Cornelese Technical Systems reeds zaken heeft ingekocht of gereserveerd heeft ter nakoming van de Overeenkomst, zal Cornelese Technical Systems niet akkoord gaan met gehele annulering.

19.3 Indien Partijen annulering overeenkomen waarbij Zaken teruggenomen worden, zal Cornelese Technical Systems gerechtigd zijn creditering te laten plaatsvinden tegen de marktprijzen op de dag van terugname.

Artikel 20 Wijzigingen, meerwerk en uitsluitingen
20.1 Indien Cornelese Technical Systems op verzoek of met instemming van Opdrachtgever diensten verricht die buiten de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Cornelese Technical Systems.

20.2 Indien er sprake is van meerwerk, zal dit invloed hebben op de overeengekomen prijsafspraken en het overeengekomen tijdstip van oplevering. Voorgaande voor rekening en risico van Opdrachtgever.

20.3 Het ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot de wijziging laat de aanspraken op betaling door Cornelese Technical Systems onverlet.

Artikel 21 Niet werven
21.1 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst en voor een periode van één (1) jaar na beëindiging van de Overeenkomst zal Opdrachtgever zich onthouden van het benaderen en/of beïnvloeden van bij Cornelese Technical Systems betrokken personen, tenzij hier voorafgaand uitdrukkelijk toestemming voor gegeven is door Cornelese Technical Systems.

21.2 Indien Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel dan verbeurt Opdrachtgever aan Cornelese Technical Systems per overtreding een direct opeisbare boete van vijftigduizend euro (50.000) alsmede een boete van duizend (1.000) euro per dag dat de overtreding voortduurt. Voorgaande onverminderd het recht op schadevergoeding.

Artikel 22 Geschillen en toepasselijk recht
22.1 Op deze Algemene voorwaarden en op alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien of daarmee mochten samenhangen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

22.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een Overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende Algemene Voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Cornelese Technical Systems ten tijde van het ontstaan van het geschil is gevestigd, tenzij anders is overeengekomen.

22.3 Partijen komen overeen dat zij zoveel mogelijk onderling geschillen zullen trachten op te lossen.

 1. SPECIFIEKE AANVULLENDE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ICT DIENSTVERLENING
  De in dit hoofdstuk opgenomen bepalingen zijn naast de algemene voorwaarden van toepassing indien leverancier ICT-diensten verricht. In het geval de bepalingen onder A en onder B onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleren de bepalingen onder B.

Artikel 23 Onderhoud
23.1 De bepalingen in dit artikel zijn van toepassing indien Opdrachtgever en Cornelese Technical Systems overeenkomen zijn dat Cornelese Technical Systems onderhoudswerkzaamheden zal uitvoeren. Cornelese Technical Systems zal zich inspannen om het onderhoud met de grootst mogelijke zorg uit te voeren.

23.2 Opdrachtgever draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van software, hardware en/of documentatie gedurende de periode dat Cornelese Technical Systems deze in zijn bezit heeft ten behoeve van de uitvoering van het onderhoud. Opdrachtgever draagt in beginsel zelf zorg voor het maken de noodzakelijke back-up’s.

23.3 Het onderhoud zal enkel strekken tot hetgeen tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen. Werkzaamheden ten aanzien waarvan geen uitdrukkelijke afspraken zijn gemaakt, zullen op basis van nacalculatie worden uitgevoerd.

Artikel 24 Aansprakelijkheid
24.1 Cornelese Technical Systems is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor problemen/fouten die het gevolg zijn of verband houden met:

 1. het niet tijdig onderhouden van software en/of hardware zoals hardware ouder dan 5 jaar, besturingssystemen die meer dan twee versies achterlopen en applicaties die meer dan één versie achterlopen als gevolg van omstandigheden die aan Opdrachtgever toe te rekenen zijn;
  b. het gebruik van een versie van software die niet meer door Cornelese Technical Systems onderhouden kan worden;
  c. alle geleverde hardware, software en randapparatuur geleverd door derden;
  d. werkzaamheden of pogingen tot herstel door anderen dan Cornelese Technical Systems;
  e. uitval bij Internet Access Provider(ISP);
  f. uitzonderlijke omgevingsinvloeden zoals overspanning en magneetvelden;
  g. gratis software (freeware) en niet-legitieme en niet-geregistreerde software;
  h. ander niet aan Cornelese Technical Systems toe te rekenen oorzaken.

  24.2 Verantwoordelijke voor het gebruik en de toepassing van de door Cornelese Technical Systems geïnstalleerde hardware en/of software is Opdrachtgever.

24.3 Bij gebruik van hard- en software is het steeds aan te bevelen regelmatig een reservekopie van gegevens te maken. De verantwoordelijkheid voor een volledige reservekopie inclusief toepassings-en besturingssysteemsoftware berust in beginsel uitsluitend bij Opdrachtgever.

 1. SPECIFIEKE AANVULLENDE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP INSTALLERENDE WERKZAAMHEDEN
  De in dit hoofdstuk opgenomen bepalingen zijn naast de algemene voorwaarden van toepassing indien een monteur installerende werkzaamheden verricht. In het geval de bepalingen onder A en onder C onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleren de bepalingen onder C.

Artikel 23 Verplichtingen Cornelese Technical Systems
23.1 Cornelese Technical Systems zal zich naar beste vermogen inspannen om de werkzaamheden uit te voeren. Hierbij is Cornelese Technical Systems echter mede afhankelijk van de inbreng van Opdrachtgever en ingeschakelde derde(n)

23.2 Bij de uitvoering van de werkzaamheden neemt Cornelese Technical Systems de aard van de overeenkomst bij wet en redelijkheid en billijkheid in acht.

Artikel 24 Verplichtingen Opdrachtgever
24.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Cornelese Technical Systems tijdig beschikt over de nodige vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Indien Opdrachtgever hier niet aan voldoet, kan Cornelese Technical Systems de overeenkomst krachtens artikel 15.1 ontbinden en aanspraak maken op schadevergoeding.

24.2 De verantwoordelijkheid voor de toestand van gebouwen en/of locaties waar de werkzaamheden plaatsvinden ligt bij Opdrachtgever, alsmede de omstandigheden die uit de toestand voortvloeien en de uitvoering van de werkzaamheden belemmeren. Opdrachtgever dient Cornelese Technical Systems tijdig te waarschuwen voor gevaarlijke situaties.

24.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk en staat in voor zowel tijdige verstrekking als de juistheid van door of namens hem aan Cornelese Technical Systems verstrekte inlichtingen, gegevens, beslissingen en ander ter beschikking gesteld materiaal die nodig zijn om de Overeenkomst naar behoren te vervullen. Hieronder valt onder andere het aanleveren van een leidingplan indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Indien essentiële inlichtingen, gegevens of ander ter beschikking gesteld materialen niet tijdig of juist aangeleverd worden, draagt Opdrachtgever alle risico’s omtrent de schade welke ontstaat door het ontbreken hiervan.

24.4 Indien Opdrachtgever een tekortkoming van Cornelese Technical Systems heeft opgemerkt of zich daar bewust van moet zijn geweest, zal Opdrachtgever Cornelese Technical Systems schriftelijk en binnen een redelijke tijd waarschuwen betreffende deze tekortkoming.

24.5 Opdrachtgever draagt de verantwoording voor (bodem)verontreiniging en milieubelastende stoffen/bacteriën die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden aangetroffen.

Artikel 25 Oplevering
25.1 Nadat Cornelese Technical Systems de Installatiediensten heeft uitgevoerd en de resultaten aan Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, zal Opdrachtgever de resultaten controleren. Indien Opdrachtgever onvolkomenheden in de resultaten van de Installatiediensten heeft aangetroffen dan dient Opdrachtgever Cornelese Technical Systems daarvan onverwijld, doch uiterlijk één (1) week na oplevering, Schriftelijk en gedetailleerd in kennis te stellen.

25.2 Zodra Cornelese Technical Systems aangeeft dat de werkzaamheden gereed zijn en Opdrachtgever de resultaten niet binnen één (1) week keurt, onder voorbehoud aanvaardt of weigert, worden de resultaten van de werkzaamheden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.

25.3 Na ontvangst van een tijdige kennisgeving zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, zal Cornelese Technical Systems de gemelde onvolkomenheden onderzoeken. Indien uit het onderzoek blijkt dat de onvolkomenheden in de resultaten van de werkzaamheden een direct gevolg zijn van producten, programmatuur, informatiedragers, procedures waarvoor Cornelese Technical Systems uit hoofde van de Overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal Cornelese Technical Systems de Installatiediensten nogmaals uitvoeren teneinde naar beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen, mits de voor het herhalen van de Installatiediensten benodigde gegevens nog beschikbaar zijn.

25.4 Het uitvoeren door Cornelese Technical Systems zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel is in beginsel kosteloos. Indien de onvolkomenheden echter niet zijn toe te rekenen aan Cornelese Technical Systems, komen de kosten voor herhaling van de Installatiediensten voor rekening van Opdrachtgever.

25.5 Gebreken die voor betaling hersteld kunnen worden, mogen geen reden zijn tot weigering.

Artikel 26 Aansprakelijkheid en garantie
26.1 Nadat de oplevering plaats heeft gevonden, is Cornelese Technical Systems niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij dit gebreken zijn die aan Cornelese Technical Systems zijn toe te rekenen, door Opdrachtgever niet voor de oplevering zijn opgemerkt en deze redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken voor oplevering. In dat geval is Cornelese Technical Systems slecht gehouden tot vergoeding van de directe materiële schade.

26.2 Indien Opdrachtgever enig risico verboden aan de overeenkomst verzekerd heeft, is Opdrachtgever gehouden de eventuele schade onder de desbetreffende verzekering te vorderen en Cornelese Technical Systems te vrijwaren voor aanspraken van de verzekeraar.

26.3 Iedere aansprakelijkheid van Cornelese Technical Systems vervalt door verloop van zes (6) maanden vanaf het tijdstip van oplevering, indien niets anders overeengekomen is.

26.4 Indien Opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het resultaat van de door Cornelese Technical Systems uitgevoerde werkzaamheden is de aansprakelijkheid van Cornelese Technical Systems voor de werking van de Installatiediensten en eventuele (gevolg)schade uitgesloten.

Artikel 27 Gebruik apparatuur
27.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste werking, keuring het verzekeren van apparatuur welke hij ter beschikking stelt aan Cornelese Technical Systems ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden.

27.2 Mocht er schade ontstaan als gevolg van een nalaten genoemd onder 22.1 dan zal dit voor rekening van Opdrachtgever zijn.

Artikel 28 Uitvoering werkzaamheden
28.1 Het personeel van Cornelese Technical Systems zal zich zoveel mogelijk aanpassen naar de gewenste tijden van Opdrachtgever voor zover deze gelegen zijn tussen 08.00 en 17.00 uur en met uitzondering van zaterdag, zondag en feestdagen.

28.2 Indien voor het verrichten van de Installatiediensten noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Cornelese Technical Systems staan en/of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Cornelese Technical Systems in ieder geval recht op opschorting van de uitvoering van de werkzaamheden en heeft zij het recht om de daardoor de ontstane kosten in rekening te brengen.